Belastingspecial

IK BETAAL MIJ BLAUW AAN BELASTINGEN!!!

 

Dat is waarschijnlijk eveneens de mening van de overige 11.007.019 Belgen, voor zover de kinderen onder ons daar reeds mee bezig zijn.

Ons landje telt drie “nationale” sporten : het wielrennen, het voetbal en het belastingontduiken, en dan laat ik nog in het midden welke sporttak op nummer één staat.

Het vreemde daarbij is dat ik dagelijks geconfronteerd word met motorrijders of kandidaat motorrijders die van plan zijn om hun tweewieler te gebruiken voor woon-werk verkeer, maar niet weten dat dit gebruik een belangrijke belastingbesparing kan inhouden. Meestal is hun reactie “ik doe niet genoeg kilometers”, terwijl de afgelegde kilometers nu net de minst belangrijke factor zijn voor wat betreft de inbreng als werkelijke beroepskosten. 

Dit in tegenstelling tot de aftrek van “koning auto” als woon-werk verkeersmiddel waar een forfaitaire aftrek geldt van 15 Eurocent/km en waar  het totaal aantal gereden kilometers dus wel een belangrijke rol spelen. 

De basisregel om een belastingbesparing te realiseren is dat de werkelijke beroepskosten hoger moeten zijn dan de forfaitaire beroepskosten. Voor iedereen die belasting betaalt, houdt de fiscus rekening met het feit dat de werknemer kosten maakt die rechtstreeks verband houden met het werk van deze werknemer, bijvoorbeeld de verplaatsingskosten van en naar de plaats van tewerkstelling. De fiscus kent dus een forfaitair bedrag toe dat deze kosten zou moeten compenseren. U vindt dat bedrag niet terug op uw belastingaangifte, maar het is er wel.

Hoe berekent de fiscus dit bedrag? 

In de onderstaande tabel ziet u hoe hij daarbij te werk gaat:

28,70% 10% 5% 3%
0 - 5.190 5.190 - 10.310 10.310 - 17.170 Vanaf 17.170
Maximum forfait

3.590

U kan dit dus perfekt zelf berekenen voor uw eigen inkomsten. Gemiddeld zal dat bedrag rond 2500€ draaien. Het maximum dat wordt toegekend is 3590€.

Wat is nu de bedoeling om niet voor dit systeem te kiezen, maar voor de inbreng van de werkelijk gemaakte beroepskosten? Daar uw kosten groter zijn dan het  berekende forfaitaire bedrag, moet u de fiscus ervan overtuigen  dat u dus een deel van uw betaalde belastinggeld dient terug te krijgen om deze meerkosten te dekken.  

Nog even terugkomen op de reden waarom het aantal afgelegde kilometers voor de inbreng van de wagen wel belangrijk is en voor de motor minder belangrijk.

Stel, u woont op 20 km van uw plaats van tewerkstelling. De gemiddelde Belg werkt  220 dagen per jaar. U rijdt dan 20 km x 2 (heen en terug) x 220 dagen = 8800 km per jaar.
Dit betekent dat uw werkelijk gemaakte kosten om naar uw werkplaats te rijden met de wagen 8800km x 0,15€/km = 1320€ bedragen. 
Met andere woorden : u heeft er geen baat bij dit in te brengen vermits uw forfaitair bedrag rond 2500€ draait.
U zal het met mij eens zijn dat uw werkelijke kosten veel hoger liggen, maar dit bedrag van 0,15€/km is vastgelegd door de fiscus en nooit aangepast. Reeds voor de invoering van de Euro lag het bedrag op 6 frank/km, en dit is dus onveranderd gebleven.

Bij de motor als woon-werk verkeersmiddel ziet het er heel anders uit omdat we daar het volledige voertuig mogen afschrijven : aankoopsom, verkeersbelasting, verzekering, onderhoudskosten, financieringskosten, huur garage, premie pechbijstand, onderhoudsproducten,  motorkledij, BIV en brandstof.

Belangrijk bij dit alles is dat u de gemaakte kosten dient te bewijzen, dat wil zeggen dat u facturen en kasticketten dient te hebben voor alle ingebrachte kosten, behalve voor de brandstofkosten.
De brandstofkosten berekent u als volgt : 

Totaal afgelegde km x verbruik per 100 km in liters x de gemiddelde brandstofprijs  en dat alles gedeeld door 100

Ons voorbeeld hierboven : 8800km x 6 liter x 1,4561 € / 100 = 768,82 €

De gemiddelde brandstofprijs vindt u op het internet per gebruikte soort benzine.

U heeft al deze gegevens verzameld? Dan rest ons nog te kiezen voor één van de twee mogelijke manieren van afschrijving : lineair of degressief.   
Kort samengevat betekent lineair afschrijven dat u 5 jaar lang hetzelfde afschrijvingspercentage hanteert, terwijl degressief u de eerste twee jaar meer besparing oplevert, en daarna iets minder dan bij de lineaire afschrijving.

Opmerking: Voor de motor is het degressief afschrijvingsstelsel toegelaten in tegenstelling tot personenauto's die wettelijk van het degressief afschrijvingsstelsel zijn uitgesloten.

Lineaire afschrijving 

Hetzelfde percentage op de aanschaffingswaarde gedurende gans de periode van de gebruiksduur . 

Voorbeeld : motor aangekocht voor 10000€

10000€ aan 20 % = 2000€ gedurende 5 jaar.

Degressieve afschrijving 

Dit betekent dat u het lineaire afschrijvingspercentage verdubbelt en toepast op de boekwaarde van het goed ( = restwaarde na de in rekening gebrachte afschrijvingen) in plaats van de aanschaffingswaarde en dat u overstapt op de lineaire afschrijving van zodra deze voordeliger wordt. Een voorbeeld zal dit verduidelijken.

Aanschaffingswaarde: 10000€ (BTW in)
Afschrijvingspercentage : 20% (vermoedelijke gebruiksduur 5 jaar)

LINEAIR DEGRESSIEF RESTWAARDE
JAAR 1 2000 (20%) 4000 (40% op 10000) 10000 - 4000 = 6000
JAAR 2 2000 (20%) 2400 (40% op 6000) 6000 - 2400 = 3600
JAAR 3 2000 (20%) 2000 (20% op 10000)
= lineair (*)
3600 - 2000 = 1600
JAAR 4 2000 (20%) 1600 = rest (**) 0
JAAR 5 2000 (20%) 0 (***)
(*) het derde jaar is de lineaire afschrijving groter dan de degressieve en schakelt u opnieuw over op de lineaire.
(**) het vierde jaar wordt de restwaarde afgeschreven.
(***) het vijfde jaar is er geen afschrijving meer in het degressieve stelsel.

Formaliteiten : indien u degressief wenst af te schrijven dient u uw keuze uit te drukken met een formulier 328 K (download pdf) dat aan de belastingaangifte dient te worden toegevoegd. 

Ik geef toe, dit alles lijkt zeer ingewikkeld, maar aan de hand van een concreet voorbeeld zal u kunnen vaststellen dat het al bij al een eenvoudige invuloefening is.

U rijdt, of probeert dagelijks naar Brussel te rijden en tijdens de zee van tijd die u doorbrengt in de file ziet u af en toe  aan uw raampje een motorrijder u voorbijrijden. Terwijl u amper enkele meters verder gereden bent, is de motorrijder al aan de horizon verdwenen. En dan te bedenken dat u vroeger ook op zo een glimmend ros langs Vlaanderens’ wegen boenderde… “Het “ros “ moest wijken voor een wagen, dan voor een huis, daarna kwamen de  studerende kinderen die handenvol geld kostten en wanneer die uiteindelijk het nest verlaten hebben dan ben ik te oud om nog op de motor te stappen…” mijmert u.

Juist, indien daar niet uw vriend de fiscus was! Dankzij deze brave man (of vrouw) gaat u het volgende bekomen : 

 • Uw echtgenote blij, want u komt niet langer gestresseerd thuis 
 • Uw werkgever blij, want u komt blijgezind op uw plaats van tewerkstelling wat uw productiviteit ten goede komt 
 • Daar files voor u tot het verleden behoren een tijdswinst van meerdere uren per week die u dan kan besteden aan nuttige of plezierige dingen
 • Uw droom terug een motor te besturen zal in vervulling gaan
 • Uw bankrekening kleurt niet langer rood, daar onze vriend(in) de fiscus een groot deel van de gemaakte rijkosten terugbetaalt

Stel dat Mijnheer X, laten we hem voor het gemak Jan noemen, dagelijks van Diest naar Brussel rijdt. (60 km) Hij doet dit 220 werkdagen per jaar, want Jan is nooit ziek. Dit betekent dat Jan jaarlijks 26400 km aflegt. 

Hij doet dit met de wagen en mag dus 26400 km x 0.15€ /km = 3960€ invullen op zijn belastingaangifte onder de rubriek “beroepskosten” 
Jan is gehuwd, heeft twee kinderen, is alleenverdiener en verdient 30000€ per jaar waar  reeds 5000€ bedrijfsvoorheffing op wordt afgehouden.
Vult Jan geen beroepskosten in, dan betaalt de fiscus hem 534,44€ terug. Rijdt Jan met de wagen en geeft hij 3960€ beroepskosten aan, dan ontvangt Jan 1056,82€.

Jan komt tijdens het weekend nog eens kijken naar zijn droom, u weet wel die blinkende tweewieler, bij MOTOCARE TIELT-WINGE en neemt plaats op een KTM 990 SM T.

12690€… niet niks… Zijn motorkledij is een beetje “gedateerd”, maar kijk: voor slechts 500€ biedt men hem daar een complete uitrusting aan! Voorzien van een pakketje folders gaat Jan terug naar huis om alles nog eens te laten bezinken en verder te dromen.

Wij zullen nu even een berekening maken die Jan misschien kan helpen bij zijn beslissing al dan niet een motor aan te schaffen.

Aankoopprijs : 12690€

Afschrijving lineair over vier jaar : 12690€ : 4 = 3172,5€

Verzekering : 325€

Verkeersbelasting : 71,28€

BIV : 125€

Onderhoud 1000km/7500km/15000km : 150€/150€/380€ = 680€

Totaal gereden kilometers : 20000km

Totaal gereden kilometers naar het werk : 16000km

Benzinekosten : 20000km x 6,5 liter/100km x 1,3372€ = 1738,36€

Kledij : 500€ afschrijving over 3 jaar : 166,66€

ALGEMEEN TOTAAL : 6207,52€

Jan heeft zijn motor voor 80% gebruikt voor woon-werkverkeer (16000km van de 20000km) dus zijn de kosten voor 80% aftrekbaar : 6207,52€ x 80% = 4966,02€


Maar Jan rijdt in totaal 26400 km  naar zijn werk? Klopt, maar in de winter waren de wegen te slecht, dus nam Jan de wagen. Hij heeft dus 26400km – 16000km = 10400km met de wagen gereden. Deze kilometers mag hij dus inbrengen aan 0,15€/km (zie aftrek van de wagen) Resultaat : 10400km x 0,15€ / km = 1560€

Uiteindelijk brengt Jan dus 4966,02€ + 1560€ = 6526,02€ beroepskosten in

Het resultaat is dat Jan van zijn vriend de fiscus 2328,33€ terugbetaald krijgt.

Verschil forfaitaire aftrek/motor : 2328,33€ - 534,44€ = 1793,89€
Verschil aftrek auto/motor : 2328,33€ - 1056,82€ = 1271,51€

Deze bedragen blijven bij eenzelfde aantal afgelegde kilometers per jaar gedurende de vier jaar van de afschrijving ongeveer gelijk.
Dat brengt het totaal na 4 jaar afschrijving op 7175€ die je van de aangekochte motor terugkrijgt in vergelijking met de forfaitaire aftrek en op 5086€ die je terugkrijgt in vergelijking met de aftrek van een wagen. 
Niet slecht voor een beetje rekenwerk, zou ik zo zeggen.

 • Blijf redelijk : doe je weinig kilometers, verleng dan ook de afschrijvingsperiode
 • Toebehoren worden samen met de motor afgeschreven. Koop je ze later aan (bv GPS), schrijf ze dan af over de resterende afschrijvingstijd van de motor.
 • Gaat het om toebehoren met een lage prijs, of om bijvoorbeeld onderhoudsprodukten, schrijf ze dan in één jaar af.
 • Kledij schrijf je best af gedurende 3 jaar.
 • Zorg er voor steeds over gedetailleerde facturen te beschikken (met vermelding van kilometerstand, nummerplaat, enz…)
 • Facturen zijn te verkiezen boven kastickets.
 • Herstellingen na een ongeval zijn aftrekbaar, zelfs indien het ongeval zich niet voordeed tijdens de verplaatsing naar het werk.
 • Brandstofkosten : geen fakturen nodig, hiervoor wordt er jaarlijks een gemiddelde literprijs vastgelegd (kan men vinden op het internet of in een belastinggids)
 • Alle documenten dien je 7 jaar te bewaren (voor eventuele controle)  
 • Wijs je vrienden motorrijders op de (fiscale) voordelen van het gebruik van een motorfiets als alternatief voor de auto. 

BIJLAGE BEROEPSKOSTEN

Verplaatsingen woon-werkverkeer
Afstand heen en terug : ….. km (1)
Aantal werkdagen : ….. (2)
Totaal aantal km woon-werkverkeer : (1) x (2) = (3)

Totaal gereden kilometers
Privé + woon-werkverkeer : ………. (4)

Verhouding beroepsgedeelte/privé
(3) / (4) x 100 = ….%  (5)

Afschrijving motor
Afschrijvingsperiode : …. Jaar
Afschrijvingspercentage : ….. %  (6)
Aankoopsom inclusief toebehoren : …. € (7)
In te brengen afschrijvingsbedrag : (7) x (6) = (8)

Afschrijving motorkledij
Afschrijvingsperiode : 3 Jaar
Afschrijvingspercentage :  33% (9)
Aankoopsom kledij : ….€ (10)
In te brengen afschrijvingsbedrag : (10) x (9) = (11)

Verzekering
(12)

Verkeersbelasting, BIV
(13)

Bijdrage pechverhelping
(14)

Onderhoud en herstellingen
(15)

Financieringskosten
(16)

Onderhoudsprodukten 
(17)

Brandstofkosten
Totaal afgelegde km : (18)
Gemiddeld verbruik per 100 km : (19)/100
Totaal aantal verbruikte liters benzine : (18) x (19)/100 = (20)
In te brengen afschrijvingsbedrag : gemiddelde brandstofprijs x (20) = (21)

Garage of parkeerplaats
(22)

TOTAAL GEMAAKTE KOSTEN :
(8) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) = (23)

IN TE BRENGEN AFSCHRIJVINGSBEDRAG 
(23) x (5) = (24)

Het bekomen bedrag brengt u in onder de noemer “beroepskosten”